Source: https://www.stratkit.eu/da/baggrund/

Baggrund

Hvem har aldrig været i en kantine på en skole, et hospital eller et offentligt museum? Offentlig catering er en vigtig service, der leveres af myndigheder til deres borgere. Indkøbene er en væsentlig relevant del af de offentlige udgifter. Samtidig står fødevaresystemet som helhed over for flere udfordringer. Offentlige indkøb og cateringtjenester kan være en del af forandringen mod mere bæredygtighed.

Offentlige indkøb og catering (PPCS)

Offentlig catering finder sted mange steder som f.eks. skoler og universiteter, hospitaler og ældrehjem til ministerier, militærfaciliteter og ja også fængsler. Det er således en del af næsten ethvert borgerliv og garanterer mindst et måltid om dagen til en overkommelig pris. Med et EU-gennemsnit på 85 millioner serverede måltider om dagen i EU (over 50% gennem catering på kontrakt) giver bæredygtig madindkøb i offentlige institutioner et enormt potentiale til at skubbe markedets efterspørgsel efter grønnere produkter (ICLEI 2019).

Det underliggende system med offentlige indkøb og cateringtjenester (PPCS) er ret komplekst og varierer fra land til land og fra institution til institution. Begrebet PPCS indeholder på den ene side indkøb af mad og cateringydelser til en offentlig institution og på den anden side forberedelse og servering af offentlige måltider af en leverandør af cateringtjenester.

Visuel model af PPCS

Den følgende model visualiserer PPCS-systemets kompleksitet for at forstå, hvor bæredygtige innovationer finder sted. Det ser forskelligt ud afhængigt af placering og institution. I modellen danner regler, strategier og den lokale markedssituation grundlaget for systemet. Offentlige indkøb kan enten vedrøre indkøb af cateringtjenesten eller når catering administreres internt, så handler det om indkøb af madvarer og udstyr osv. Den operationelle kontekst af selve cateringtjenesten spænder fra produktionsmodeller (som "cook and serve"), måltider og menuer, de anvendte indkøbskriterier og kommunikationen mellem cateringtjeneste, kunder og indkøbere osv. I disse sammenhænge fører implementerede innovationer til øget bæredygtighed. For eksempel når måltider i forbindelse med affaldsoverskud doneres til madbanker for at reducere madspild. Læs mere om modellen, resultaterne og bæredygtighedsmulighederne fra StratKIT-partnerne i afsnittet resultater og materialer!

Treemodel with empty leafes

Bæredygtighedsudfordringer i fødevaresystemet og PPCS

Så hvad er der galt med fødevaresystemet, og hvorfor har PPCS brug for en ændring? For det første er der en øget efterspørgsel fra kunderne om mere økologisk, mere sund og mere etisk mad. Dette krav udløses af bæredygtighedsudfordringerne i det nuværende fødevaresystem.

Det internationale ekspertpanel om bæredygtige fødevaresystemer navngiver følgende miljø-, sundheds- og socioøkonomiske virkninger af det europæiske fødevaresystem i deres rapport (IPES FOOD, 2019). kilde

Miljømæssigt

 • Udnyttelse af jord til landbrugsarealer øger jorderosion ,
 • Pesticider og nitrogenbaseret gødning starter en kædereaktion ved at forårsage tab af biodiversitet (blandt andet), hvilket fører til mindre bestøvning (blandt andet), hvilket fører til reduceret udbytte (blandt andet),
 • Landbrug og fødevarekæden producerer 30% af drivhusgasserne globalt,
 • En tredjedel af fødevareproduktionen og mere end halvdelen af fisk og skaldyrs produktion er beliggende uden for EU, med alvorlige konsekvenser i form af skovrydning, tab af menneskerettighederne, overfiskning, etc.,
 • Madspild udgør ca. 20% af den producerede mad.

Sundhed

 • Stigningen af usunde kostvaner har ført til en højere risiko for sygdom og dødelighed i Europa.
 • Den nuværende fødevareproduktion fører til luft- og vandforurening samt til antimikrobiel resistens med alvorlige konsekvenser for menneskers sundhed.
 • Også i EU har ikke alle råd til kvalitetsfødevarer.

Socioøkonomisk

 • Consortier i nogle sektorer i fødevarekæden (ie: frøproducenter, landbrugsmaskineudbydere, fødevaredetailhandlere) fører til magtubalancer, der gør det muligt for de store spillere til at sænke priserne og forringe arbejdsforhold i forsyningskæden. Dette påvirker lønningerne og arbejdsvilkårene for de mennesker, der er beskæftiget i landbrug, forarbejdningsanlæg eller logistik.
 • Det truer også landbrugets levedygtighed, da omkostningerne til landbrug (som frø, gødning, maskiner osv.) stiger, mens priserne, der betales til landmændene for deres produkter, falder.

Det gør således en stor forskel, hvilken mad der indkøbes, produceres og serveres i offentlige faciliteter. PPCS kan fungere som rollemodellen for samfundet og skabe et marked, der muliggør større ændringer i fødevaresystemet.

Politikker og regler i en overgang

Hvilken vej er den bedste for at skabe bæredygtighed i fødevaresystemet og for PPCS? Mens de fleste offentlige myndigheder, offentlige fødevareindkøbere og cateringudbydere fokuserer på økonomien, vil mange også foretage en ændring mod øget bæredygtighed. Flere politikker, forskrifter,strategier og initiativer, fra europæisk til regionalt niveau, understøtter denne bestræbelse på at gøre offentlig forplejning mere bæredygtig.

Bæredygtig udvikling

Blandt de 17 mål for bæredygtig udvikling (SDG) i FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling kilde er flere af interesse for PPCS. Disse inkluderer " Zero Hunger " (nr. 2), " Bæredygtigt forbrug og produktion " (nr. 12) og " Livet under havet " (nr. 14). ”Fremme af bæredygtige offentlige indkøb i henhold til nationale prioriteter” er et eksplicit mål under SDG nr. 12.7.

I Østersøregionen (BSR) inkluderer bæredygtighedsstrategien for forbundsstaten Brandenburg en mere bæredygtig offentlig indkøb som et statsligt mål.

Klimaforandring

Ved at øge efterspørgslen af klimaneutrale varer og tjenesteydelser, kan grønne offentlige indkøb kan være et redskab for offentlige myndigheder i deres bestræbelser på at opfylde klimamålene i Paris-aftalen kilde af 2015 .

I 2019 udviklede EAT - Lancet Kommissionen den såkaldte ” Planetarisk sunde kost ”, en kost, der tilgodeser både mennesker og planet Jorden (Willett et al. 2019) kilde. Den kombinerer fødevarenes indflydelse på menneskers sundhed med landbrugets indvirkning på flere SDG'er og på klimaet. Kosten er mere plantebaseret og kan tilpasses de lokale forhold og præferencer.

I BSR inkluderer den finske nationale Strategi for energi og klima kilde bæredygtige offentlige indkøb som en støtte til at nå sådanne mål.

Landbrug og fødevarepolitik

Den europæiske Green Deal, den nye EU-politik for at gøre Europa til verdens første klimaneutrale kontinent i 2050, indlejrer “Farm to Fork Strategykilde.

Målene er at:

 • Sørge for, at europæere får sunde, og bæredygtige fødevarer til overkommelige priser
 • Bekæmpe klimaændringer
 • Beskytte miljøet og bevare biodiversiteten
 • Give et fair økonomisk afkast i fødevarekæden
 • Forøge antallet af økologiske landbrug

Med hensyn til PPCS er det planlagt at opstille obligatoriske minimumskriterier for bæredygtige indkøb af fødevarer Målet er at øge tilgængeligheden af bæredygtig mad til overkommelige priser og fremme forandring mod mere sunde og bæredygtige kostvaner. Der lægges særlig vægt på skoler, herunder uddannelse i sund ernæring, bæredygtig madproduktion og reduktion af madspild.

Igennem flere år har fødevarepolitikken fået mere opmærksomhed. Siden 2015 har mere end 200 byer over hele kloden tilsluttet sig Milanos fødevarepolitiske pagt kilde. Disse byer er forpligtet til at skabe et mere inkluderende, modstandsdygtige, diversificerede og sikkre fødevaresystemer, der leverer sunde, overkommelige fødevarer til alle, følger menneskerettighederne, reducerer spild, bevarer biodiversiteten og tackler klimaændringer.

I BSR udvikles fødevarestrategier i Tyskland (f.eks. Berlin, Land Brandenburg) , som også rammer de regionale mål og aktioner for et mere bæredygtigt fødevaresystem.

Cirkulær økonomi

Den nye EU-handlingsplan for cirkulær økonomi kilde opstiller foranstaltninger til at "lukke kredsløb" i den europæiske økonomi og tackle alle faser i produkternes livscyklus : fra produktion og forbrug til affaldshåndtering. Planen anerkender offentlige indkøb som en vigtig drivkraft i overgangen til den cirkulære økonomi.

Europa-Kommissionen planlægger således

 • et minimum af obligatoriske grønne offentlige indkøbskriterier og mål i sektorlovgivningen
 • en kapacitetsopbygning med vejledning, uddannelse og formidling af god praksis, og initiativet for ” Offentlige indkøbere for Klima og Miljø”

EUs handlingsplan vedrører vigtige produktværdikæder, hvor de som addresserer ”emballage” og ”mad, vand næringsstoffer” er vigtige for offentlig catering.

Andre EU-direktiver om affald, emballage og engangsplastik kan også fremme skiftet til cirkulær økonomi.

Sundhed og ernæring

Europa-Kommissionen lancerede en strategi for ernæring, overvægt og fedme-relaterede sundhedsspørgsmål (EF 2007) kilde med vægt på, at sundhedsmæssige og ernæringsmæssige aspekter ofte er en integreret del af andre politikområder som landbrug, uddannelse og regionalpolitik . Eksempler er skolefrugtordninger eller fødevaremærkning. I 2016 blev ”Food 2030 research and innovation policy framework ” lanceret. Denne ramme sigter mod fremtidssikrede europæiske fødevare- og ernæringssystemer, så de bliver mere bæredygtige, modstandsdygtige, ansvarlige og konkurrencedygtige.

Politikker for offentlige indkøb

En fælles grund

EU’s offentlige indkøbsdirektiv (2014) kilde giver den overordnede retslige ramme for alle indkøb udført af lokale og regionale (offentlige) myndigheder i EU. Det blev vedtaget i de nationale love i alle EU-lande. Det gør det muligt at integrere “grønne” kriterier i tildeling af et tilbud, ikke kun den laveste pris.

Direktivet suppleres med EU-strategien for offentlige indkøb (2017) kilde og et sæt grønne offentlige indkøbskriterier (GPP) for forskellige varer og tjenester, hvoraf den ene er EU's GPP-kriterier for mad, catering og salgsautomater (2019).kilde GPP-kriterierne dækker aspekter fra økologisk mad, dyrevelfærd til (mad) affaldsreduktion, energiforbrug til fair handel og uddannelse af køkkenpersonalet.

Nationale og regionale politikker

EU har også opfordret medlemsstaterne til at vedtage nationale handlingsplaner (NAP'er) for at gøre deres offentlige indkøb mere miljøvenlige, f.eks. vedtog Polen en sådan national handlingsplan for bæredygtige offentlige indkøb med fokus på information af de offentlige indkøbere og gennemførelsen af ​​GPP er frivillig.

Selvom det ikke er en del af EU, har Rusland også en lov om offentlige indkøb, der giver mulighed for implementering af grønne indkøbskriterier tilsvarende GPP. I Finland er regeringens principbeslutning om fremme af bæredygtige miljø- og energiløsninger (Cleantech-løsninger) i offentlige indkøb (2013) kilde bindende for statslige organer.

Andre byregioner udviklede træningsprogrammer for at fremme forandringer. Københavns Madhus kilde havde sammen med Københavns Kommune succes med at nærme sig de 90% økologiske måltider uden at øge prisen pr måltid.

Del: